15 Mar 2021

Bài tập thủy tĩnh số 03 [có lời giải] - Nén đẳng nhiệt không khí bị nhốt kín

 


Xác định khối lượng m của một bể chứa có thành dày kích thước D=0,4md=0,2m ; L=1ma=0,1m. Biết bể này nổi trong nước ở độ sâu H=0,6m. Tìm lực ấn P để bể ngập hoàn toàn trong nước.

          Biết áp suất không khí trong bể trước khi nhấn chìm bằng áp suất khí quyển pa=98 kPa. Coi quá trình nén không khí trong bình khi nhấn chìm là đẳng nhiệt. 


Hướng dẫn giải: [#TT03]23 Feb 2021

Bài tập thủy lực số 02 [có lời giải ] - Áp dụng lực Acsimet

 


ĐỀ BÀI 
Tính áp lực P lên phần mặt nón của vật rắn có dạng khối hình nón đáy tròn nằm nghiêng dưới nước có kích thước như hình vẽ. Đồng thời tìm góc β tạo bởi lực đó với phương đứng.

Gợi ý: Bài tập sử dụng "Bản chất lực đẩy Acsimet" để giải!

XEM HƯỚNG DẪN GIẢI20 Feb 2021

Bài tập thủy lực số 01 [Có lời giải] - Phương trình cơ bản thủy tĩnh


BÀI TẬP THỦY TĨNH SỐ - 01 

Xác định độ cao của mực Hg tại A khi cho biết áp suất chỉ trong các áp kế là p1 = 0,9 at, p2 = 1,86 at và độ cao các mức chất lỏng biểu diễn như hình vẽ.


XEM HƯỚNG DẪN GIẢI
23 Jan 2021

Tài liệu thủy lực tiếng Nga

 


Đây là danh sách tài liệu - giáo trình về thủy lực tiếng Nga mình sưu tầm được.

Các bạn gõ Ctrl+F tìm kiếm tên sách cho nhanh nhé. 

Lưu ý: 

  • Để tải các bạn click vào "Tải về"
  • Để biết thêm thông tin các bạn click "Giới thiệu"
  • Các bạn cũng cần có phần mềm đọc file PDF hoặc DJVU nhé. 


1. Гидравлика,гидромашин и гидропривод - 
Башта Т.М    Tải về
  (Thủy lực, máy thủy lực và truyền dẫn thủy lực)

2. Машиностроительная гидравлика - 
Башта Т.М   Tải về
 (Thủy lực trong chế tạo máy)

3. 
Гидропривод  и Гидропневмоавтоматика -- Башта Т.М  Tải về 
 (Truyền dẫn thủy lực và tự động hóa thủy khí)

4. Объемные насосы и гидравлические гидродвигатели гидросистем -- 
Башта Т.М  Tải về 
 (Bơm thể tích và động cơ thủy lực trong hệ thống thủy lực)

5. Рачеты конструкции самолетных гидравлических устройств -- 
Башта Т.М    Tải về 
 (Tính toán các thiết bị thủy lực trên máy bay)

6. Расчет гидравлических приводов станочного оборудования -- 
В.И.Глубокий  Tải về

7. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения -- 
Пырков В.В. Tải về 

8. Передачи терловозов -- 
В. М. Овчинников Tải về 

9. Пособие гидравлики -- 
Вильнер Я.М.  Tải về 
   (Giáo trình thủy lực)

10. Станочные гидроприводы -- 
Свешников В.К.  Tải về 
    (Hệ thống thủy lực trên máy tiện)

11. Исследование и расчет гидравличеких систем -- 
Гийон M.  Tải về 

12. Гидравлическое оборудование мобильных машин -- Васильченко  Tải về 

13. Гидрооборудование -- 
Свешников В.К.  Tải về 

14. Гидравличекие следящие гидроприводы станков с программым управлением -- Лещенко В.А.  Tải về 

15. Гидропривод -- 
Rexroth  Tải về 

16. Гидропневмоавтоматика и гидропривод машин -- 
Андреев А.Ф.,Барташевич Л.В.  Tải về 

17.  Конструкции Амортизаторов  -- Довромиров В. Н.   Tải về 

18. Гидропневмоавтоматика -- 
Р. Моль   Tải về
   (Tự động hóa thủy khí)

19. Гидравлические амортизаторы автомобилей -- 
А.Д. Дербаремдикер   Tải về 

20. Гидравлические системы зерноуборочных комбайнов -- 
Румянцев Е.К.   Tải về 

21. Динамика и регулирование гидропневмосистем -- 
Д.Н. Попов  Tải về 

22. Элементы гидропривода. Справочник -- 
Абрамов Е.И.  Tải về 

23. Лопастные насосы теория расчет и конструирование  -- 
Михайлов  Tải về 
   (Lý thuyết bơm cánh dẫn: tính toán và thiết kế)

24. 
Атлас гидравлических схем мобильных машин и оборудования -- Н.С. Галдин, А.В. Кукин  Tải về 

25. Схемы гидравлических приводов автотранспортной техники -- 
Ворожцов О. В.  Tải về 

26. Машиностроительный гидропривод Прокофьев В.Н.  Tải về 

27. Машиностроительная гидрвалика Вакина В.В.  Tải về 

28. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Г.Я. Суров, А.Н. Вихарев Tải về 

29. Гидроцилиндр В.А. Марутов, С.А. Павловский  Tải về 

30. Задачи по гидравлике с решениями В.Г. Сансиев  Tải về 

31. Задачник по гидравлике Nguồn: Sưu tầm    Tải về 

32. Сборник задач по гидравлике В.А. Большакова Tải về 

33. Сборник задач по основам гидравлики Мозговой А. Ю.  Tải về 

34. Сборник задач по гидравлике.-- П.Н. Бровченко, Н.Д. Кузьмина  Tải về 

35. Техника измерения  -- Хансуваров К.И Tải về 
    ( Kỹ thuật đo)

36. Гидромеханика -- Д. Н. Попов   Tải về
   (Cơ học chất lỏng)

37. Гидралический расчет объемного гидропривода -- Полякова Л. Е.   Tải về

38. Задачник по гидравлике --
Некрасов Б.Б. 1989 Tải về

39. Проектирование объемных гидроприводов -- М. Е. Гойдо Tải về

40. Гидрвлиеческие и пневматические системы -- А. Г. Схиртладзе Tải về

41. Проектирование насосных гидроприводов подъемно-транспортной техники - Лагерев А.В. Tải về 

42. Гидравлический  расчет  и  проектирование  газопроводов - Комина Г. П. Tải về


(Tiếp tục cập nhật ....)

7 Jan 2021

Tài liệu thủy lực tiếng anh

 


Đây là danh sách tài liệu - giáo trình về thủy lực tiếng Anh mình sưu tầm được.

Các bạn gõ Ctrl+F tìm kiếm tên sách cho nhanh nhé. 

Lưu ý: 

  • Để tải các bạn click vào "Tải về"
  • Để biết thêm thông tin các bạn click "Giới thiệu"
  • Các bạn cũng cần có phần mềm đọc file PDF hoặc DJVU nhé. 

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG


1. Fluid Mechanics _ Nuri Aksel Tải về


2. Fluid Mechanics and Hydraulic (622 Solved Problems) _Cheng_Liu, Jack_Evett  Tải về 


3. 2500 Solved Problems_ Jack Evett, Cheng Liu Tải về


4. Fluid Mechanics for Civil Engineers _ Bruce Hunt Tải về


5. Vibration of Hydraulic Machinery _ Yulin Wu, Shuhong Liu Tải về


6. Basic Fluid Mechanics and Hydraulic Machines _ Zoeb Husain Tải về


7. Advanced Fluid Mechanics _ Notes and Exercises Tải về


8. Fluid Mechanics _ Frank M.White  Tải về


9. Handbook of Hydraulic Fluid Technology _ L. L. Faulkner Tải về


10. Fluid Mechanics and Fluid Machines _ S. K. Som, G. Biswas Tải về


11. Fluid Mechanics and Hydraulic Machines _ R. K. Bansal Tải về


12. Fluid Mechanics and Hydraulic Machines _ S. K. Mondal Tải về


13. Engineering Fluid Mechanics _ Al Shemmeri  Tải về


14.


(Tiếp tục cập nhật ....)


30 Dec 2020

Tài liệu thủy lực tiếng việt

Đây là danh sách tài liệu - giáo trình về thủy lực tiếng Việt mình sưu tầm được.

Các bạn gõ Ctrl+F tìm kiếm tên sách cho nhanh nhé. 

Lưu ý: 

  • Để tải các bạn click vào "Tải về"
  • Để biết thêm thông tin các bạn click "Giới thiệu"
  • Các bạn cũng cần có phần mềm đọc file PDF hoặc DJVU nhé.  


1. Điều khiển thủy lực và khí nén - Lê Tiến Dũng (ĐH CN TP.HCM)  Tải về  


2. Thủy khí kỹ thuật ứng dụng - Huỳnh Văn Hoàng  Tải về  Giới thiệu


3. Hệ thống điều khiển thủy lực - Trần Xuân Tùy  Tải về  Giới thiệu


4. Điều khiển tự động thủy lực-khí nén - Uông Quang Tuyến  Tải về  


5. Máy nén - Hệ thống khí nén  Tài liệu 1  Tài liệu 2 


6. Hệ thống điều khiển thủy lực - Nguyễn Ngọc Phương Tải về  


7. Các quá trình thủy lực (Oto Hui) Tải về  


8. Hệ thống thủy lực máy xúc - Nguyễn Đình Trọng Tải về  


9. Phanh thủy lực ô tô Tải về


10. Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén - Bùi Hải Triều Tải về  


11. Thủy lực, máy và truyền dẫn thủy khí _ Nguyễn Mạnh Hùng (HVKTQS)  Tải về  


12. Các bảng tính thủy lực _ Nguyễn Thị Hồng (ĐHBKHN)  Tải về  


13. Máy xúc thủy lực - Trần Xuân Hiền Tải về


14. Bài giảng Thủy lực, Máy thủy lực (ĐH GTVT) Tải về


15. Bài giảng Truyền động thủy lực, khí nén (ĐH Cần Thơ) Tải về


16. Bơm thể tích (sưu tầm) Tải về


17. Giáo trình khí nén - thủy lực (ĐH CN TP HCM)_Nguyễn Ngọc Điệp Tải về


18. Thủy lực công trình thoát nước _Trần Đình Nghiên (ĐH GTVT) Tải về


19. Truyền dẫn thủy lực trong chế tạo máy_Trần Doãn Đính Tải về


20. Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp _ Nguyễn Thành Trí Tải về


21. Máy búa và máy ép thủy lực _ Phạm Văn Nghệ Tải về


22. Máy thủy lực thể tích _ Hoàng Thị Bích Ngọc (ĐHBKHN) Tải về


23. Thủy lực Tập I _ Nguyễn Tài (ĐH Xây dựng) Tải về


24. Thủy lực Tập II _ Nguyễn Tài (ĐH Xây dựng) Tải về


25. Thủy lực đại cương (Lý thuyết + Bài tập) _ Nguyễn Tài Tải về


26. Thủy lực Tập I _ Nguyễn Cảnh Cầm (ĐH Nông nghiệp) Tải về


27. Thủy lực Tập II _ Nguyễn Cảnh Cầm (ĐH Nông nghiệp) Tải về


28. Điều khiển quá trình _ Slide (internet) Tải về


29. Giáo trình kỹ thuật thủy khí _ Hoàng Đức Liên (ĐH Nông nghiệp) Tải về


30. Giáo trình khí nén _ Trần Xuân Tùy Tải về


31. Sổ tay thủy khí động lực học ứng dụng _ Hoàng Bá Chư Tải về


32. Thủy lực đại cương _ Trần Văn Đắc Tải về


33. Bài tập thủy lực chọn lọc _ Phùng Văn Khương Tải về


34. Bài giảng máy thủy lực (ĐH BKHN) Tải về


35. Bài tập thủy lực, máy thủy lực (Scan) _ Ngô Vi Châu Tải về


36. Thủy lực đại cương _ Lê Minh Lưu (ĐH Tôn Đức Thắng) Tải về


37. Bài giảng thủy lực (ĐH BK Đà Nẵng) Tải về

(Tiếp tục cập nhật ...)

19 Sept 2020

Sơ đồ thủy lực xe nâng tự động

Xe nâng tự động

Trong bài này mình và các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu sơ đồ thủy lực của một xe nâng tự động. Sơ đồ thủy lực của xe nâng như hình 1. Trên sơ đồ này có sử dụng các ký hiệu thủy lực thường là các chữ cái đầu của từ gốc trong tiếng Nga. Mình sẽ vừa giới thiệu vừa giải thích ký hiệu.

2 Jan 2019

Máy bơm tăng áp cho hộ gia đình

Máy bơm tăng áp là một bộ phận không thể thiếu trong bất cứ hệ thống cung cấp nước nào. Đặc biệt thích hợp cho các hộ gia đình có sử dụng cấp nước cá thể như ở nước ta. Hoặc là khi sử dụng nước máy nhưng áp suất nước không đủ để dẫn lên các tầng trên cao.

16 Oct 2014

[Ebook] Thiết kế hệ thống thủy lực [Bản Dịch - Tiếng Việt] - Miễn Phí

Thiết bị truyền động thủy lực thường được ứng dụng rộng rãi trong các máy công trình. So với các dạng truyền động khác, truyền động thủy lực có các ưu điểm: hiệu chỉnh đơn giản vô cấp vận tốc cơ cấu làm việc tịnh tiến – khứ hồi với giới hạn điều chỉnh rộng có khả năng nhanh chóng đảo chiều với việc hãm và khởi động êm trơn tru; năng lượng riêng lớn; dễ dàng điều khiển tự động hóa và bảo vệ; các thiết bị tự bôi trơn, nâng cao độ tin cậy làm việc; 

Đồ án thiết kế bơm thủy lực cánh gạt


Đồ án môn học này tập trung vào tính toán thiết kế máy bơm thủy lực dạng cánh gạt, là chi tiết chính sử dụng trong hệ thống thủy lực các máy công cụ. Các bạn tham khảo mục lục bên dưới để hiểu các phần trong đồ án. 

POPULAR POSTS